case

Armenian Definition of case

  1. (գոյական) սնտուկ
  2. (գոյական) արկղ
  3. (գոյական) դուրճ պատեան
  4. (գոյական) պահարան պարագայ վիճակ խնդիր
  5. (գոյական) դատ հոլով
  6. (ներգործական բայ) սնտուկել
  7. (ներգործական բայ) արկղել

Check out our website or subscribe our newsletter for the latest news!