action

Armenian Definition of action

  1. (գոյական) գործողութիւն գործ
  2. (գոյական) դատ
  3. (գոյական) վարմունք
  4. (գոյական) շարժում կռիւ
  5. (գոյական) ազդեցութիւն
  6. (գոյական) բաժնեթուղթ
  7. (գոյական) պաշտամունք
  8. (գոյական) ճակատամարտ ձեւ

Check out our website or subscribe our newsletter for the latest news!