act

Armenian Definition of act

  1. (գոյական) գործ
  2. (գոյական) որոշուած օրէնք
  3. (գոյական) արար
  4. (գոյական) դեր գիր
  5. (գոյական) իրականութիւն
  6. (գոյական) արարուած վճիռ մուրհակ
  7. (ներգործական բայ) գործել
  8. (ներգործական բայ) կատարել
  9. (ներգործական բայ) վարուիլ
  10. (ներգործական բայ) դեր կատարել ձեւացնել

Check out our website or subscribe our newsletter for the latest news!