Search Results for: բաւական 7 matching word

բաւականութիւն

Armenian

 1. (գոյական) Վայելք
 2. (գոյական) գոհացում * ընդունակութիւն

English

 1. (noun) sufficiency
 2. (noun) adequacy
 3. (noun) competency

բաւականի

Armenian

 1. (ածական) Հերիք
 2. (ածական) գոհացուցիչ
 3. (ածական) ոչ քիչ

Բաւական

Armenian

 1. (ածական) Հերիք
 2. (ածական) գոհացուցիչ
 3. (ածական) ոչ քիչ

English

 1. (adjective 1) enough
 2. (adjective 1) sufficient
 3. (adjective 1) capable
 4. (adverb 2) enough
 5. (adverb 2) sufficiently

բաւականին

Armenian

 1. (ածական) Հերիք
 2. (ածական) գոհացուցիչ
 3. (ածական) ոչ քիչ

անբաւականօրէն

Armenian

 1. (ածական) Հերիք
 2. (ածական) գոհացուցիչ
 3. (ածական) ոչ քիչ

անբաւականութիւն

Armenian

 1. (գոյական) Վայելք
 2. (գոյական) գոհացում * ընդունակութիւն

անբաւական

Armenian

 1. (ածական) Հերիք
 2. (ածական) գոհացուցիչ
 3. (ածական) ոչ քիչ

English

 1. (adjective) insufficient
 2. (adjective) incompetent
 3. (adjective) inadequate

Check out our website or subscribe our newsletter for the latest news!