cement

Armenian Definition of cement

  1. (գոյական) թրծաշաղախ
  2. (գոյական) կրափոշի
  3. (գոյական) շլան զօդ
  4. (ներգործական բայ) զօդել
  5. (ներգործական բայ) կպցնել
  6. (ներգործական բայ) շլանել
  7. (ներգործական բայ) թրծաշաղախել կպչիլ

Check out our website or subscribe our newsletter for the latest news!