minister

Armenian Definition of minister

 1. (գոյական) նախարար
 2. (գոյական) պատուիրակ
 3. (գոյական) պաշտօնեայ
 4. (գոյական) քահանայ
 5. (գոյական) գործիչ
 6. (գոյական) գործիք
 7. (գոյական) ծառայ
 8. (գոյական) միջնորդ
 9. (գոյական) դեսպան
 10. (ներգործական բայ, չէզոք բայ) շնորհել
 11. (ներգործական բայ, չէզոք բայ) տալ
 12. (ներգործական բայ, չէզոք բայ) մատուցանել
 13. (ներգործական բայ, չէզոք բայ) մատակարարել
 14. (ներգործական բայ, չէզոք բայ) ծառայել
 15. (ներգործական բայ, չէզոք բայ) սպասաւորել
 16. (ներգործական բայ, չէզոք բայ) քարոզչութիւն ընել
 17. (ներգործական բայ, չէզոք բայ) վարել

Check out our website or subscribe our newsletter for the latest news!